ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

หมวดความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน) 500,000
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง) 10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง) 1,000,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน
กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** (บาท ต่อครั้ง) ตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน) 100,000
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน) 100,000
3. หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง) 200,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์
(จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี)
10,000
เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (สูงสุด 3 ครั้งต่อปี) 1,000 บาท/ครั้ง
บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีเป็นฝ่ายถูก 3วัน/อุบัติเหตุ/ปีทุนประกัน เบี้ยประกันภัย (บาท)
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
100,000 บาท 6,700.34 6,700.34 6,999.94
150,000 บาท 6,999.94 6,999.94 7,300.61
200,000 บาท 7,200.03 7,200.03 7,700.79
250,000 บาท 7,400.12 7,400.12 8,100.97
300,000 บาท 7,600.21 7,600.21 8,700.17
350,000 บาท 7,800.30 7,800.30 9,200.93
400,000 บาท 8,000.39 8,000.39 9,700.62
450,000 บาท 8,299.99 8,299.99 10,300.89
500,000 บาท 8,700.17 8,700.17 10,800.58