ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง รหัสรถ 110 รหัสรถ 210 รหัสรถ 320
รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 1. ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต (บาท/คน)
 2. ของบุคคลภายนอก(รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท/ครั้ง)
 3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
 1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน (บาท/ครั้ง)
 2. กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)

 1. ไม่คุ้มครอง
 2. ไม่คุ้มครอง

 1. ไม่คุ้มครอง
 2. ไม่คุ้มครอง

 1. ไม่คุ้มครอง
 2. ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
 2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
 3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)

 1. 50,000
 2. 50,000
 3. 200,000

 1. 50,000
 2. 50,000
 3. 200,000

 1. 50,000
 2. 50,000
 3. 200,000
เบี้ยประกันภัยรถยนต์คุ้มครองตามระยะเวลา เบี้ยประกันภัย (บาท)
คุ้มครอง 90 วัน 555.16 1,010.03 755.14