กิจกรรมเพื่อสังคม

6 มิถุนายน 2565

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้าน “การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการ พลังคน พลังครอบครัว พลังชุมชน พลังชาติ โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการทำงานควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม 360 องศา นำไปสู่การสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน