ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
เงินชดเชยแบบเหมาจ่าย เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งทุกระยะ
(รวมมะเร็งผิวหนังประเภท "เมลลาโนมา")
(โรคมะเร็งก่อนระยะลุกลามหรือโรคมะเร็งระยะลุกลามตามคำนิยามที่กำหนดไว้)
• ปีที่ 1 200,000 400,000 600,000
• ปีที่ 2-3 เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย 120% - 480,000 720,000
• ปีที่ 4 - 5 เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย 140% - 560,000 840,000
• ปีที่ 6 เป็นต้นไป เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย 160% - 640,000 960,000
การจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
50,000 100,000 200,000อายุ (ปี)
อายุการรับประกัน (ช/ญ เบี้ยเดียวกัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
15-34 1,410 3,736 5,716
35-39 1,555 3,866 5,913
40-44 2,130 5,163 7,954
45-49 3,060 6,385 9,891
50-54 4,340 10,360 16,368
55-59 5,560 13,388 21,164
60-65 (กรณีต่ออายุ) 7,560 18,606 29,009

ข้อยกเว้น

  1. โรคเอดส์ (AIDS)
  2. โรคมะเร็งผิวหนังตามคำนิยาม
  3. บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  4. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก