ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง ประเภท 1
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) (รหัส 110) 7 ที่นั่ง
1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต
(บาท/คน)
1,000,000
ของบุคคลภายนอก(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)
(บาท/ครั้ง)
10,000,000
 1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(บาท/ครั้ง)
5,000,000
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
 2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
(บาท/ครั้ง)
ตามทุนประกัน
 2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
(บาท)
ตามทุนประกัน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
(บาท/คน)
100,000
 2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)
(บาท/คน)
100,000
 3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)
(บาท/ครั้ง)
300,000
4. ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ
 1.ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและ เป็นฝ่ายถูก จนต้องนำรถยนต์เข้าอู่หรือศูนย์ซ่อม ต่อครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง/ปี) 500
 2.การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ และปรากฏร่องรอย ความเสียหายต่อรถยนต์
(จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินต่อปี)
5,000