ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง แผนรายกลุ่ม (6-20ท่าน)
Eco EcoPlus Good
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ      
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย      
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
2
ล้าน
2
ล้าน
2
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย      
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
150,000 150,000 150,000
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
75,000 75,000 75,000
ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน - - 1,000 บาท/วัน
สูงสุด 20,000 บาท
การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - - 300,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - - 300,000
การจี้เครื่องบิน - - 200,000
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง - 1,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 5,000 บาท
2,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 10,000 บาท
การพลาดการต่อเที่ยวบิน - - 5,000
การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000 30,000
ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว
จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาท
- - 1,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - - 10,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 500,000 1ล้าน
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - - -
ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 30วัน 30วัน 30วัน
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - - 1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล - - 50,000             
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) ราคาเบี้ยประกันคุ้มครองสูงสุด (6-20ท่าน)
Eco EcoPlus Good
Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide
1-4 148 198 179 227 330 443
5-6 190 253 204 272 434 548
7-8 214 286 230 307 487 552
9-10 238 316 256 340 542 684
11-14 286379 306 408 627 822
15-21 356 474 383 510 783 1,027
22-31 462 616 497  624 1,049  1,254 
32-40 642  855 690 866  1,306 1,818 
41-50 677 877 728 943 1,542 1,952
51-60 733  902 789 1,028 1,853 2,352
61-70 909 1,119 978 1,203 2,124 2,561
71-80 1,017 1,155 1,092 1,315 2,426 2,642
81-90 1,125 1,212 1,284 1,458 2,852 3,046
91-120 1,457 1,660 1,566 1,891 3,599 4,013
121-150 1,706 2,130 1,945 2,428 4,026 4,868
151-180 2,074 2,268 2,231 2,871 4,454 5,268
1 ปี (ไม่เกิน 90วัน
ต่อการเดินทาง)
1,319 1,760 1,419 1,893 3,084 3,161
1 ปี (ไม่เกิน 180วัน
ต่อการเดินทาง)
2,489 2,926 2,811 3,330 4,632 5,794หมายเหตุ:

 • ข้อ 2 การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
 • ข้อ 3 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย
  1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องรับการรักษาในประเทศไทยภายใน 1 วัน นับจากเดินทางมาถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน
  2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 • ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
 • ข้อ 5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก
  1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว
  2. การเกิดการนัดหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
  3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
  4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล
 • ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง กรณีต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนดเนื่องจาก
  1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
  2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่คาดหมาย
  3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้
  4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือ การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์
 • ข้อ 8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
 • ข้อ 9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้า 8 ชั่วโมง
 • ข้อ 11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหาย แต่ละครั้งและทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
 • ข้อ 12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  1. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 8 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนตามที่ได้สำรองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 16 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ข้อ 15. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุม จะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับให้ ไม่เกิน 30 วัน
 • ข้อ 17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เท่านั้น
 • ข้อ 18.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วยจะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางรวมทั้งจ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท