ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง รหัสรถ 110+320 รหัสรถ 210
รถเก๋ง+รถกระบะ รถตู้โดยสาร
จำนวนที่นั่ง(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 1. ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต (บาท/คน)
 2. ของบุคคลภายนอก(รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท/ครั้ง)
 3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000

 1. 500,000
 2. 10,000,000
 3. 1,000,000
ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
 1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน (บาท/ครั้ง)
 2. กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)

 1. ตามระบุ
 2. ตามระบุ

 1. ตามระบุ
 2. ตามระบุ
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน)
 2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)
 3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)

 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000

 1. 100,000
 2. 100,000
 3. 200,000
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามทุนประกันภัย (90 วัน) เบี้ยประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)
100,000 1,850.12 1,950.13
150,000 1,900.52 2,000.26
200,000 2,000.26 2,050.39
250,000 2,100.52 2,150.13
300,000 2,200.26 2,300.51
350,000 2,350.12 2,450.39
400,000 2,450.39 2,550.12
450,000 2,600.25 2,700.00
500,000 2,750.12 2,850.64