Document

ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองประกันภัยไซเบอร์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1 - 5 ) 5,000 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
1. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
2. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
3. คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้
(วงเงินรวมสำหรับข้อ 3.1 - 3.2สูงสุดต่อปี)
5,000 จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน
3,000
จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน
5,000
จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน
10,000
จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน
20,000
จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน
20,000
3.1 กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า 1,000/ครั้ง
3.2 กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง* หรือ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ 1,000/ครั้ง
4. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000 20,000
5. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์(สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์ ) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อคน 129 180 280 550 850 1,150

หมายเหตุ
*ความเสียหายต่อสินค้าต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิงเท่านั้น