ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค “โรคปอดพลัส”


Product request

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ
และไข้เลือดออก เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง
300 บาทต่อปี

คุ้มครองทั้ง OPD และ IPD
ไม่ต้องสำรองจ่าย

ลดหย่อนภาษีได้

เหมาะกับลูกค้า

  • เด็กเล็ก เด็กโต อายุ 6 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด (ยังไม่ลงปอด) ซึ่งมีโอกาสเกิดปอดอักเสบได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
  • ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือบางครั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น ควัน ไอเสีย อากาศเสีย เป็นต้น

ประกันภัยสุขภาพ โรคปอดพลัสไข้เลือดออก

เพราะลมหายใจ...คือชีวิต ปอดที่ไม่แข็งแรง = สุขภาพไม่แข็งแรง
ให้เรา...ช่วยดูแลคุณหรือลูกรัก จากโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ และไข้เลือดออก


Product question

ช่วงอายุที่รับประกันภัย


ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 6 - 70 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)

รับประกันภัยชาวต่างชาติหรือไม่

รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

การเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ต้องสำรองจ่ายหรือไม่

ไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารักษากับโรงพยาบาลในเครือ และยื่นบัตรขณะเข้ารับการรักษาท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา 420 แห่งได้ที่ https://www.muangthaiinsurance.com/th/page/ServiceSearchHospital

คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยใช่หรือไม่

คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก (โดยคำนวณวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบเสร็จ)

ประกันภัย“โรคปอดอักเสบ” มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

  • • กรณีโรคปอดอักเสบ/ปอดบวม หรือโรคไข้เลือดออก มีระยะเวลารอคอย 30 วัน
  • • สำหรับกรณีอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ตามวันที่เริ่มคุ้มครองและบริษัทได้รับชำระเบี้ยฯแล้ว

หากติดเชื้อโควิด แล้วลงปอด แผนประกันโรคปอดพลัสไข้เลือดออกคุ้มครองหรือไหม

คุ้มครองในกรณีหากลูกค้าติดเชื้อโควิดแล้วลงปอด (หลังจากพ้นระยะเวลารอคอย 30 วัน) ทำให้ปอดอักเสบหรือติดเชื้อ

คำว่าครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร

การเข้ารักษาใน 1 โรค ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน กรณีเข้ารักษาโรคเดียวกันในช่วงเวลา 90 วัน ถือเป็นครั้งเดียวกัน

หากผู้เอาประกันภัยเคยมีประวัติการรักษาโรคปอดอักเสบ สามารถทำประกันได้หรือไม่

สามารถทำได้ แต่ผู้ขอเอาประกันต้องไม่มีประวัติการเจ็บป่วย และได้รับการรักษาโรคปอดอักเสบอย่างน้อย 1 ปี ก่อนขอเอาประกันภัย

หากมีโรคประจำตัวสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่

สามารถทำประกันภัยได้ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายรับประกันภัยจะพิจารณา

หากระบบรับชำระเงินแล้วความคุ้มครองเริ่มเวลาใด

สำหรับระบบ Online หากรับชำระวันที่ 31 ธ.ค. 2565 กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครอง เวลา 00.01น. ของวันถัดไป คือ วันที่ 1 ม.ค. 2566 และสิ้นสุด 24.00น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2566


ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง 

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (เฉพาะบางหมวด) โดยได้ทั้งกรณีซื้อประกันให้ตนเอง และกรณีซื้อให้พ่อแม่