Muang Thai Happy Mile

Select an insurance plan to suit your destination such as AEC countries, Asia countries, Schengen countries or around the world. You will receive your insurance policy via e-mail immediately and can use it for visa application.

Product request

ใหม่ล่าสุดกับประกันเดินทางต่างประเทศ จากเมืองไทยประกันภัย โดยสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าได้มี 3 แผนให้เลือก ดังนี้

 • Lite Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุด้วยราคาเบาๆ
 • Smart Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุกับความคุ้มครองที่มากขึ้น
 • Extra Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วย, อุบัติเหตุและความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงสุดครบถ้วน


จุดเด่นของแบบประกัน

 • เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
 • ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทุกแผนความคุ้มครอง หากยื่นวีซ่าไม่ผ่านสามารถขอเงินคืนได้
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายใต้การบริการของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.แผนความคุ้มครอง Lite Plan

เบี้ยประกันเริ่มต้น
160 บาท
(1-4 วัน / AEC)

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 5,000,000 บาท

การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
สูงสุด 5,000,000 บาท

 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 30,000,000 บาท
 • ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

แผนความคุ้มครอง Extra Plan

เบี้ยประกันเริ่มต้น
173 บาท
(1-4 วัน / AEC)

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 5,000,000 บาท

การรักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ
สูงสุด 5,000,000 บาท

การเลื่อน หรือการบอกเลิก
การเดินทาง
สูงสุด 100,000 บาท

 • ชดเชยความล่าช้าในการเดินทางและการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 50,000 บาท
 • การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 50,000 บาท
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 30,000,000 บาท
 • ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

พิเศษ! Extra Plan กับความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ครอบคลุ่มกว่า

คุ้มครองครอบคลุมถึงการสูญหายของเงินส่วนตัว, ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง, การพลาดการต่อเที่ยวบิน, ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง, การจี้เครื่องบิน,ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก, ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน

Product question

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

มีประกันเดินทาง ที่สำหรับใช้ประกอบยื่นขอ Visa หรือไม่

มีเป็นการประเดินทางต่างประเทศ ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484