Marine and Transportation Insurance

This insurance will help you to plan for preventing unforeseen events. Then you can have smooth transportation for your business.

Product request

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)

การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งตั้งแต่เริ่มออกจากต้นทาง จนกระทั่งสิ้นสุด เมื่อนำส่ง สินค้าไปยังผู้รับมอบปลายทาง ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย (Incoterms) โดยต้องเกิดจากภัยที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้

 • อัคคีภัย ภัยระเบิด
 • เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
 • รถพลิกคว่ำ ชนกัน รถไฟตกราง
 • การขนส่งสินค้าที่ทำระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย
 • General Average
 • Jettison การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย
 • Sue & Labour Charges
 • แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
 • สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
 • สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อในขณะที่ขนขึ้นเรือ หรือลงเรือหรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนเรือ
 • สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือตู้คอนเทนเนอร์หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
 • เปียกน้ำฝน
 • การปล้นโดยโจรสลัด
 • การถูกลักขโมย
 • อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1-15 เช่น แตก, หัก, ฉีกขาด,เปื้อน,ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง


กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Cargo Insurance Policy)

ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่ง ของผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของสินค้า จากความสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย โดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนน โดยรถไฟ โดยเครื่องบิน โดยเรือ

 • กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย)
 • กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด)


กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance Policy)

ความสูญหายหรือเสียหายของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ(กฎหมาย พรบ.ขนส่ง)หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ยกเว้นภัยธรรมชาติกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Marine Hull & Machinery Insurance Policy)

 1. Institute Time Clauses- Hulls Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour)
  ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมดอันเนื่องมาจากไฟไหม้ระเบิดชนกัน จม รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย(CL.289)
 2. Institute Time Clauses - Hulls Total Loss Only, General Average, Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour)
  ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัย ที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมดอันเนื่องมาจากไฟไหม้ระเบิด ชนกัน จมความเสียหายร่วม และความรับผิดต่อคู่กรณีเนื่องจากเรือชนกัน รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย(CL.284)
 3. Institute Time Clauses - Hulls
  ความคุ้มครองเหมือนกับ ข้อ (1) + (2) รวมถึงค่าซ่อมเรือที่เอาประกันภัย (CL.280)

Product question

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484