ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม!

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 300,000 700,000 1,000,000 300,000 700,000 1,000,000
1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน
หมวด 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 365 วัน) 4,000 6,000 8,000 4,000 6,000 8,000
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) 8,000 12,000 16,000 8,000 12,000 16,000
หมวด 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
หมวด 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวด 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หมวด 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวด 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน..30.. วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวด 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จ่ายตามจริง
หมวด 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวด 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวด 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวด 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวด 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวด 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) จ่ายตามจริง
2. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
(1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- - - 1,000 1,500 2,000
3.ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
ผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
16 - 20 8,900 12,900 18,400 12,700 18,600 26,100
21 - 25 8,900 12,900 18,400 13,400 19,500 27,200
26 - 30 9,400 13,400 18,900 15,000 21,800 30,000
31 - 35 9,400 14,400 20,400 16,700 25,300 34,900
36 - 40 10,900 17,900 25,400 18,500 29,200 40,400
41 - 45 11,900 19,900 27,900 19,800 31,600 43,500
46 - 50 11,900 19,900 27,900 20,400 32,500 44,600
51 - 55 14,900 22,400 28,400 24,500 36,700 47,400
56 - 60 16,900 24,400 34,900 28,200 41,200 57,300
61 - 70(กรณีต่ออายุ) 16,900 24,400 34,900 28,200 41,200 57,300