ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

หมวดความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1.การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย) ระหว่างการเดินทาง 200,000 500,000 1,000,000
2.การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 500,000 1,000,000
3.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 100,000
4.การยกเลิกการเดินทาง 5,000 10,000 15,000
5.การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 10,000 15,000
6.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 200,000 500,000 1,000,000
7.ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 2,000 5,000 10,000

ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน) เบี้ยประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1-4 48 95 160
5-7 79 185 310
8-10 110 258 450
11-14 150 352 642