ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ควาคุ้มครอง แผน1 แผน2
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวม การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 500,000 1,000,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 250,000 500,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 500,000
ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/ โดยสารรถจักรยานยนต์) 50,000
100,000
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 1,000
1,500

ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษี) (บาท)
แผน 1 แผน 2
16-65 2,700 3,550