เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย (บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 2 คน) กรณีต่ออายุ พิจารณาอายุจากผู้ที่อายุมากกว่าในการจ่ายเบี้ยประกันภัย
  2. ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ 4) ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
  3. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
  4. รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport
  5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น


หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย