เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น
 2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 กรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย
 3. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
 4. ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
  • • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ( ทั้งในขณะเดินทางและระหว่างการท่องเที่ยว )
  • • ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
  • • ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
  • • อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 5. รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป


หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


สรุปความคุ้มครอง

 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง คุ้มครองตามทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • • ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี : สามารถเลือกซื้อได้เฉพาะทุน 300,000 บาท และ 500,000 บาท
  • • อายุตั้งแต่ 16 - 60 ปี : สามารถเลือกซื้อได้ทุกทุนประกันภัยคือ 300,000 บาท , 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองตามทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • • ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี : ค่ารักษาพยาบาลตามทุนประกันภัย คือ 30,000 บาท และ 50,000 บาท
  • • อายุตั้งแต่ 16 - 60 ปี : ค่ารักษาพยาบาลตามทุนประกันภัย คือ 30,000 บาท , 50,000 บาท และ 100,000 บาท