เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
 3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 4. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 6. ต้องมีไมโครชิพ (กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ)
 7. ค่าฝังไมโครชิพให้ความคุ้มครองเฉพาะเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 8. บริษัทฯจะจ่ายค่าชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยนำสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยไปรับการฝังไมโครชิพ ภายในระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯจะชดเชยเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 ของค่าฝังไมโครชิพที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย


  ไม่คุ้มครอง

 1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 60 วันหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. เอกสารที่ใช้ในการขอทำประกัน ต้องครบทุกข้อดังนี้

  • ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
  • ใบรับรองการตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
  • สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน
  • หลักฐานในการฝังไมโครชิพ (สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว) แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพ
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
   • รูปถ่ายของสัตว์เลี้ยง รวมถึงรูปถ่ายที่แสดงจุดเด่น (ตำหนิ) ของสัตว์เลี้ยงนั้น ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ครบทุกรูปดังนี้
    • หน้าตรง
    • เต็มตัวด้านหน้า
    • ด้านข้าง (ซ้ายและขวา)
    • ท้อง
    • ตำหนิ


**รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย