ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง แผนรายเดี่ยว
Eco EcoPlus Good Best Perfect
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ          
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน

1.5
ล้าน

3
ล้าน
5
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน

1.5
ล้าน

2
ล้าน
3
ล้าน
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย          
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
2
ล้าน
2
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน

1.5
ล้าน

2
ล้าน
3
ล้าน
การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย          
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 1-75 ปี
150,000 150,000 150,000 200,000 500,000
- ผู้เอาประกันภัย
   อายุ 76-80 ปี
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน - - 1,000 บาทต่อวัน
สูงสุด 20,000 บาท
1,500 บาทต่อวัน
สูงสุด 30,000 บาท
2,000 บาทต่อวัน
สูงสุด 40,000 บาท
การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000
การจี้เครื่องบิน - - 200,000 200,000 200,000
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง - 1,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 5,000 บาท
2,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 10,000 บาท
6,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 30,000 บาท
8,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 40,000 บาท
การพลาดการต่อเที่ยวบิน - - 5,000 15,000 20,000
การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000 30,000 40,000 60,000
ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว
จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาท
- - 1,000 3,000 5,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - - 10,000 30,000 40,000
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 500,000 1
ล้าน
1.5
ล้าน
2
ล้าน
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - - - 25,000 35,000
ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 30วัน 30วัน 30วัน 30วัน 30วัน
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - - 1,000 1,000 1,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 50,000 50,000ระยะเวลาเดินทาง (วัน) ราคาเบี้ยประกันรายเดี่ยว
Eco Eco Plus Good Best Perfect
Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide
1-4 165 220 199

251

367 492 620 655 890 1,210
5-6 211 282 227 303 482 609 707 807 998 1,380
7-8 238 317 256 341 541 613 888 905 1,185 1,389
9-10 264 351 284 378 602 760 987 1,006 1,247 1,543
11-14 317 422 340 453 697 913 1,122 1,208 1,497 1,851
15-21 395 527 425 567 870 1,142 1,480 1,509 1,981 2,314
21-31 514 685 553 694 1,166 1,398 1,805 2,066 2,625 2,776
32-40 714 950 767 962 1,452 2,020 2,337 2,560 3,300 4,222
41-50 752 974 810 1,048 1,714 2,168 2,646 3,194 4,128 4,953
51-60 814 1,002 876 1,142 2,059 2,613 3,195 3,534 5,003 5,292
61-70 1,011 1,243 1,086 1,337 2,360 2,846 3,453 3,701 5,403 6,136
71-80 1,131 1,283 1,214 1,461 2,694 2,937 3,853 3,962 6,187 6,865
81-90 1,250 1,347 1,426 1,620 3,169 3,384 4,170 4,387 6,893 7,719
91-120 1,618 1,845 1,740 2,102 3,999 4,459 4,778 4,709 8,438 9,650
121-150 1,895 2,367 2,161 2,697 4,474 5,408 5,125 5,878 10,229 10,881
151-180 2,305 2,520 2,479 3,190 4,949 5,853 6,188 6,558 11,229 11,820
1 ปี (ไม่เกิน 90
ต่อการเดินทาง)
1,466 1,955 1,577 2,105 3,427 3,512 4,255 4,607 7,017 8,021
1 ปี (ไม่เกิน 180
ต่อการเดินทาง)
2,763 3,258 3,113 3,712 5,139 6,417 6,719 7,226 12,382 13,986

หมายเหตุ:

 • ข้อ 2 การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
 • ข้อ 3 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย
  1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องรับการรักษาในประเทศไทยภายใน 1 วัน นับจากเดินทางมาถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน
  2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 • ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
 • ข้อ 5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก
  1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว
  2.         การเกิดการนัดหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
  3.         เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
  4.         ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล
 • ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง กรณีต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนดเนื่องจาก
  1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
  2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่คาดหมาย
  3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้
  4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือ การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์
 • ข้อ 8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
 • ข้อ 9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้า 8 ชั่วโมง
 • ข้อ 11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหาย แต่ละครั้งและทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
 • ข้อ 12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  1. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 8 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนตามที่ได้สำรองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 16 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ข้อ 15. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุม จะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับให้ ไม่เกิน 30 วัน
 • ข้อ 17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เท่านั้น
 • ข้อ 18.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วยจะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางรวมทั้งจ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท