Document

ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง (ระยะเวลาคุ้มครองะยะเวลาคุ้มครอง 1ปี ) วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยหลัก (บิดาหรือมารดา) อายุ 20-70 ปี (ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ 1)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) รวมความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุ เนื่องจาก 100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,200,000
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,200,000
1.2 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 150,000 250,000 500,000 600,000
ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองสำหรับบุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก อายุ 5- 20 ปี (ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ 2)
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เฉพาะโรคที่กำหนด แบบเหมาจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกินวงเงินจำกัดสำหรับการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ฯ มีผลบังคับครั้งแรก)
1.1 ไข้เลือดออก 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000
1.2 โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม
1.3 โรคไข้หวัดใหญ่
1.4 อาหารเป็นพิษ / โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการ ถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์ รวมความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินจำนวน เงินที่ระบุต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000 10,000 25,000 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600