Document

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
  2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
  3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทฯ โดยมีผลประโยชน์จากความคุ้มครองหลักที่ได้รับจากทุกกรมธรรม์รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน
  5. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ พนักงาน/ คนงาน ในเหมืองนิกเกิล ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)
  6. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นโรค หรือเคยรับการรักษาโรคดังต่อไปนี้ โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ไม่ว่าจะเป็นพาหะ หรือเคยเป็น) โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง โรคปากมดลูกหรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
  7. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีญาติ (บิดา มารดา หรือพี่น้อง) เป็นหรือเคยเป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งจอตา มะเร็งลำไส้ รวมถึงโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยเพศหญิง
  8. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้ว แต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันเริ่มทำประกันภัยนี้

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

คำเตือน: ลูกค้าควรทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

  • รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย