CSR news

25 April 2023

อาสากล้าใหม่เมืองไทย รุ่นที่ 72


อิ่มนี้เพื่อน้อง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กๆ แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการส่งต่อน้ำใจและความสุขให้กับเด็กๆ