CSR news

10 July 2020

เมืองไทยประกันภัย มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล ภายใต้โครงการเมืองไทยไร้ขยะ


คุณประวิทย์ จิมากร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบฮาร์ดดิสก์ใช้แล้ว แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณสกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปสู่การทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ภายใต้โครงการเมืองไทยไร้ขยะ

 

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ทำให้สามารถนำวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ (Waste to Resource) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงนับเป็?นหนทางหนึ่งใน การแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและวิกฤตขยะล้นเมืองได้ และยังจะส่งผลช่วยให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน