Insurance question

ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคหรือ ภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19 หรือไม่?

บริษัทจ่ายค่ารักษารวมค่ารักษาของโรคหรือกาวะแทรกซ้อนด้วย โดยที่แพทย์ให้ความเห็นว่าโรคอื่นหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หรือไตวาย เป็นต้น

ค่ารักษาพยาบาลโรด COVID-19 รวมค่ารักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรงอื่นด้วยหรือไม่?

ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ และโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

แพทย์วินิจฉัยโรคเป็นอย่างอื่น เช่น ปอดอักเสบ ปอดปวม เป็นต้น แต่มีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive) คุ้มครองหรือไม่?

บริษัทจะพิจารณาเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น การวินิจฉัยของแพทย์ ประวัติการรักษา รายการยาที่ใช้ในการรักษา พลตรวจเชื้อโคโรน่ไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive)

ระยะเวลาชดใช้ ค่าทดแทน กี่วัน?

จ่ายค่าสินไหมภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วน

หากพบว่าติดเชื้อ COVID 19 และเคลมหมวด เจอ จ่าย จริง ไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้นพบว่าติดเชื้อใหม่ สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?

หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้ว สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้

เอกสารในการเบิกเงินชดเชยรายได้ (Admit) มีอะไรบ้าง?

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบด้วนสมบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายการค่าใช้จ่าย
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด และพลตรวจแสดงเป็น COVID-19
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเผื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง?

ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุ โดยไม่จำกัดความสัมพันธ์

ถ้าไม่ได้รับความคุ้มครอง COVID-19 เนื่องจากเข้าข้อยกเว้น ระยะเวลารอคอย (waiting period) สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?

หากผู้อาประกันภัยประสงค์ยกเลิกกรมธรรมสามารถบอกเลิกได้ โดยคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

กรณีการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?

บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

กรณีการเสียชีวิตจากภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?

บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

กรณีภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?

จ่ายผู้อาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์

ค่ารักษาพยาบาลด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร ?

จ่ายผู้อาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์

เอกสารในการเดลมภาวะโคม่ามีอะไรบ้าง?

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด และพลตรวจแสดงเป็น COVID-19
 • สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง ทะบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้อาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง?

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบด้วนสมบูรณ์ 15
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย หากเบิกค่ารักษาจากที่อื่นก่อนและยังมีส่วนที่ขาดอยู่ส่งสำเนาใบเสร็จและรายการค่าใช้จ่ายที่มีการลงนามรับรองยอดเงินที่จ่ายแล้วของหน่วยงานนั้น
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
 • ประวัติการรักษาทั้งหมด และพลตรวจแสดงเป็น COVID-19
 • ลำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่ทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

ภาวะแทรกซ้อนหมายถึงอะไร?

โรคหรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการการวินิจฉัยของแพทย์ ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากพบว่าติดเชื้อ COVID 19 และเคลมหมวดค่ารักษาพยาบาลไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้นพบว่าติดเชื้อใหม่ สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?

หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้วสามารถเคลม ในหมวดความคุ้มครองที่หลือได้ ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คงเหลือ และจำนวนวันชดเชยรายได้ที่คงเหลือรวมถึงหมวดโคม่า

จะได้รับกรมธรรมภายในกี่วัน มีบัตรประกันภัยหรือไม่ ?

หากซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ จะป็นการส่งลิงค์กรมธรรม์ประกันภัย

 • บัตรเครดิต ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ความคุ้มครองใน 14 วันทำการ
 • QR Code ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ความคุ้มครองใน 14 วันทำการ
 • โอนเงิน ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ความคุ้มครองใน 14 วันทำการ

มีประกัน COVID-19 อยู่แล้วกับทางบริษัทประกันภัยอื่นสามารถซื้ออีกฉบับกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภัยได้หรือไม่?

ซื้อประกันภัยโรด COVID-19 กับบริษัทฯ ได้ แต่จำกัดการซื้อประทันภัย COVID-19 กับบริษัทเมืองไทยประกันภัย 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย

กรณีเป็นโรค COVID-19 คุ้มครองเฉพาะขณะอยู่ในประเทศไทย หรือขณะอยู่ต่างประเทศด้วย?

คุ้มครองทั่วโลก

ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทยและสัญชาติไทย แต่หากผู้เอาประกันภัยอยู่ต่างประทศสามารถซื้อประกันได้หรือไม่?

ซื้อประกันภัยไม่ได้ เนื่องจากคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ภาวะโคม่า ต้องเป็นลักษณะอย่างไร ?

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า มีองค์ประกอบ 3 อย่างทั้งหมด คือ

 • อาศัยเครื่องช่วยหายใจ
 • สมองถูกทำลายถาวร
 • ไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง เนื่องจากการวินิจฉัยของแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีไม่ตอบสนองน้อยกว่า 96 ชั่วโมง กรมธรรมให้ความคุ้มครองเช่นกัน
 • หากไม่ได้อยู่ในภาวะโคม่า แต่เสียชีวิตจากโรค Covid19 กะทันหันสามารถเคลมได้หรือไม่?

  ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยต้องมีเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบุการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  กรณีเป็นผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจ สามารถทำประกันภัย "ธุรกิจร่ำรวย" ได้หรือไม่?

  สามารถทำประกันภัยได้ในส่วนของ ทรัพย์สินภายในอาคาร / สต๊อกสินค้า / เครื่องจักร ที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

  กรณีสิ่งปลูกสร้างสำหรับประกอบธุรกิจเป็นกระจก หรือคอนเทนเนอร์ จะสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่?

  สามารถทำประกันภัย "ธุรกิจร่ำรวย" ได้

  ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?

  ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่นแล้ว บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

  ทรัพย์สินที่นำมาทำประกันภัยแต่ละประเภท มีวิธีกำหนดมูลค่าอย่างไร?

  มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = พื้นที่ของอาคาร (กว้าง x ยาว x จำนวนชั้น หน่วยเป็นตารางเมตร) x ราคาต่อตารางเมตร (ตามราคาก่อสร้างใหม่)
  มูลค่าทรัพย์สินภายในอาคาร / เครื่องจักร / สต๊อกสินค้า สามารถกำหนดตามมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบัน (สำหรับสต๊อกสินค้าสามารถกำหนดจากต้นทุน ไม่รวมกำไร)

  เมื่อโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่?

  เมื่อโอนรถ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์จะโอนจากเจ้าของรถคนเดิม มาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถคนใหม่ ทำให้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยแทน ประกันภัยรถยนต์จึงคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ต้องโอนรถยนต์โดยเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

  แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

  มีประกันเดินทาง ที่สำหรับใช้ประกอบยื่นขอ Visa หรือไม่

  มีเป็นการประเดินทางต่างประเทศ ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือสอบถามศุนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 1484 

  ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

  ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม

  ประกันรถยนต์ประเภท 1 ทำได้ถึงอายุรถกี่ปี

  สำหรับการประกันรถยนต์ประเภท 1 อายุรถที่พิจารณารับประกัน 1- 10 ปี แต่สำหรับบางรุ่นพิจารณารับประกันอายุรถได้ถึง 11-15 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

  ต้องการทราบอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  ท่านสามารถคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ง่ายๆ โดยคลิ๊กที่นี่

  รับประกันรถติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หรือไม่?

  รับประกันภัย ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า เช่น รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า เป็นต้น

  หากรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้แล้ว เมื่อนำไปติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

  ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบ โดยส่งรูปถ่าย พร้อมรายละเอียดมายังบริษัท หรือติดต่อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนที่ท่านทำประกันไว้

  ปีที่แล้วไม่มีเคลม แต่ทำไมเบี้ยประกันรถยนต์ต่ออายุปีนี้ถึงไม่ลดลง

  สำหรับรถบางรุ่นจะมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำไว้ จะไม่สามารถลดเบี้ยประกันภัยได้ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ หรือถ้ากรมธรรม์เป็นการประกันแบบ Package เบี้ยประกันจะเท่ากันทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

  ประกันภัยสุขภาพมีระยะเวลารอคอยกี่วัน

  โดยปกติแล้วโรคทั่วไป 30 วัน และเจ็บป่วยเฉพาะ 8 โรคที่เกิดหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ 120 วัน 

  ประกันภัยอุบัติเหตุมีระยะเวลารอคอยหรือไม่

  ไม่มี

  ทำไมต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแจ้งขอยกเลิกประกันภัย

  เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและเจตนารมณ์ของผู้เอาประกันภัย และเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง 

  หากไม่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย จะได้รับค่าเบี้ยคืนหรือไม่

  ถ้าหากลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย บริษัทฯ จะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทร.มือถือ และจะจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย

  EN Question 1

  EN Answer 1

  หากติดอุปกรณ์ตกแต่งต้องแจ้งบริษัทหรือไม่

  ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทรับทราบ โดยส่งรูปถ่าย พร้อมรายละเอียดมายังบริษัท หรือติดต่อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนที่ท่านทำประกันไว้

  บริษัทรับผิดชอบอุปกรณ์การตกแต่งอย่างไร

  การรับผิดชอบอุปกรณ์ตกแต่ง จะไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง (โดยจะต้องเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมาจากโรงงานผลิตรถยนต์)

  ไม่มีเคลม แต่ทำไมเบี้ยประกันถึงไม่ลด

  ถ้าหากเบี้ยประกันภัยติดอยู่ในเบี้ยขั้นต่ำ 10,000 บาท จะไม่สามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยได้อีก 

  อายุรถ 10 ปี ทำประกันภัยประเภท 1 ได้หรือไม่

  ทางบริษัทจะต้องพิจารณาเป็นบางรุ่น (โดยรถที่ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาไม่สามารถทำประกันภัยได้)