บริการสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

เมืองไทยประกันภัย พร้อมให้บริการประกันภัยครบวงจร รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

ขั้นตอนการเรียกร้องการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย

ต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อท่านทราบหรือพบความเสียหาย

ผู้เอาประกันภัย

ให้ความร่วมมือในทุกกรณีทั้งทางด้านให้ จัดหา ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ตามที่สอบถาม รวมทั้งให้ ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อเข้ามาสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพความ สูญเสีย ความเสียหาย ประเมินความเสียหาย ฯลฯ

ผู้เอาประกันภัย

ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้คำแนะนำ

ผู้เอาประกันภัย

รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ

ผู้เอาประกันภัย

หากความเสียหายที่เกิดขึ้นสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น เช่น โจรกรรม ให้รีบแจ้ง ความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที

เมืองไทยประกันภัย

พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมืองไทยประกันภัย

ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน หากเหตุการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

เมืองไทยประกันภัย

ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืน ( Recovery ) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย

การเข้าสำรวจความเสียหาย

 • กรณีที่กรมธรรม์ไม่ให้ความคุ้มครอง และบริษัทได้ชี้แจงให้ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและยินยอมโดยที่ไม่ต้องให้เข้าสำรวจความเสียหาย
 • กรณีที่ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทตกลงกันว่าไม่ต้องเข้าสำรวจความเสียหาย และลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ส่งเอกสารให้บริษัทเพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น

ระยะเวลาการรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15-30 วันทำการ หรือตามที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

 • ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้บริษัทสำหรับกรมธรรม์ที่เกิดวินาศภัยแล้ว
 • กรมธรรม์ไม่มีข้อตกลงว่าด้วย Claim Control Clause หรือ Claim Co-operation Clause
 • ต้องไม่มีการประกันภัยร่วม

เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ตามที่บริษัทร้องขอ
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
 4. ใบเสร็จรับเงิน /ใบเสนอราคาซื้อขาย ซ่อมแซม ทรัพย์สิน
 5. บันทึกประจำวัน
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน
 7. สำเนาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ภาพถ่ายความเสียหาย
 9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :

 • เอกสารดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจมีจำนวนมากกว่าที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับ เช่น ลักษณะของความเสียหาย ประเภททรัพย์สินที่เอาประกันภัย/เสียหาย และกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการเรียกร้อง ฯลฯ อนึ่ง เอกสารอาจมีลักษณะเฉพาะได้ เช่น การประกันภัยทางทะเล เอกสารที่ต้องใช้เช่น Invoice, B/L Packing List เป็นต้น

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 • ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน มาส่งด้วยตนเองที่บริษัท ส่งทางไปรษณีย์ หรือ บุคคลที่บริษัทมอบหมาย ตามที่ตกลงกัน ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน ) 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
  • มารับด้วยตนเอง
  • จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์
  • ตามที่ตกลงกัน
 • ติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
  ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน ) 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คำถามเกี่ยวกับบริการ