บริการสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

เมืองไทยประกันภัย พร้อมให้บริการประกันภัยครบวงจร รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

ขั้นตอนการเรียกร้องการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย

ให้บริษัททราบทันทีเมื่อทราบหรือพบความเสียหาย ติดต่อ 1484

ผู้เอาประกันภัย

ถ่ายรูปความเสียหาย พร้อมทั้งดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม ดำเนินการคัดแยกความเสียหายที่เกิดขึ้นและเก็บ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายไว้รอการตรวจสอบจากบริษัท

ผู้เอาประกันภัย

ดำเนินการตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบริษัทสำรวจภัยที่บริษัท มอบหมายให้ตรวจสอบความเสียหาย

ผู้เอาประกันภัย

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น จัดหาช่างหรือผู้รับเหมาในการซ่อมแซมความเสียหาย, จัดหาใบเสนอราคาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมความเสียหาย

ผู้เอาประกันภัย

หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากบุคคลอื่นหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคล อื่น เช่น การโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีโดยทันที

เมืองไทยประกันภัย

ดำเนินการพิจารณาและจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริงและเป็นความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ระยะเวลาการรับค่าสินไหมทดแทน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันทำการ หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ หลังจากที่บริษัทได้รับหนังสือตกลงยอมรับค่าสินไหมที่ลงนามผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีอำนาจของผู้เอาประกันภัยพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทแจ้งเรียบร้อย


หมายเหตุ การรับค่าสินไหมทดแทน : ผู้เอาประกันภัยได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้บริษัทสำหรับกรมธรรม์ที่เกิดความเสียหายแล้ว

เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม / หนังสือสรุปรายการเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรับเงิน มูลค่าซ่อมแซม, ค่าทรัพย์สินใหม่, หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย
 3. รูปถ่ายความเสียหาย (ภายถ่ายโดยรวมของสถานที่, หน้าบ้านพร้อมเลขที่บ้าน, จุดต้นเหตุและทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมด)
 4. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี ตามลักษณะการเกิดเหตุ)
 5. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีที่กระทำละเมิดและเอกสารตอบรับ(ถ้ามี) (กรณีมีบุคคลอื่นก่อให้เกิดความเสียหาย)/li>
 6. สำเนาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย สำเนาโฉนดที่ดิน
 8. หนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน)
 9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : เอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจมีจำนวนมากกว่าที่กล่าวมา ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสียหาย ประเภททรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือได้รับความเสียหาย, กรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการเรียกร้อง หรือเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเล

วิธีการในการจัดส่งเอกสารการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 • จัดส่งทางอีเมล์ถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ท่านประสานงานด้วยหรือบริษัทสำรวจภัยที่บริษัทได้มอบหมาย
 • จัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่บริษัท
 • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง
  ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คำถามเกี่ยวกับบริการ