เมืองไทย Golfer Care

ขวัญใจคนเล่นกอล์ฟ ทั้งในสนามซ้อมและออกรอบจริง เพียงวันละไม่ถึง 2.50 บาท

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

Deluxe (ประเทศไทย)
เบี้ยประกันภัย
890 บาท

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
500,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กับผู้เอาประกันภัย
สูงสุด 250,000 บาท

คุ้มครองอุปกรณ์
การเล่นกอล์ฟ
20,000 บาท

Exclusive (ทั่วโลก)
เบี้ยประกันภัย
1,990 บาท

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กับผู้เอาประกันภัย
สูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครองอุปกรณ์
การเล่นกอล์ฟ
50,000 บาท

พร้อมมอบรางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” สูงสุด 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึกซ้อมหรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามผู้เอาประกันภัย
  2. อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วได้รับอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, สูญเสียมือ เท้าหรือ สายตา, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร *, ทุพพลภาพชั่วคราว** หรือเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินตามแบบที่ทำประกันภัยไว้

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484