ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกันความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย (รวมข้อ1.1-1.5) 200,000 500,000 1,000,000
1.1ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล      
1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 6,000 8,000 14,000
1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 12,000 16,000 28,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.3ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) 10,000 10,000 10,000

รายละเอียดการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)
*การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันโดยถ้าหากการรักษาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่การรักษาครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน


ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษี) (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
11-15 12,200 16,000 23,000
16-20 11,500 15,000 21,000
21-30 13,800 17,000 26,000
31-40 14,500 18,000 29,000
41-50 15,200 19,000 37,600
51-60 17,400 24,000 45,500
61-70 22,900 29,600 57,300