เงื่อนไขการรับประกันภัย

ข้อยกเว้น

  1. โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นมะเร็งสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.
  2. กรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัย
  3. เป็นมะเร็งภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก


เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี
  2. บริษัทรับรองการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 65 ปี โดยเบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
  3. สามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 700,000 บาท (ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทรวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน)
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย ตามใบคำขอเอาประกันภัยที่ได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน


หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย