ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

จุดเด่น

  1. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดสูงสุดรวม 700,000 บาท
  2. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ทั้งระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย) เต็มทุนประกันภัย
  3. คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง “เมลลาโนมา” เต็มทุนประกันภัย (คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น 20% ของทุนประกันภัย)
  4. ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  5. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งแผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
โรคมะเร็งทุกระยะ รวมมะเร็งผิวหนังประเภท “เมลลาโนมา” 200,000 450,000 700,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลลาโนมา” 40,000 90,000 140,000
อายุ (ปี)
อายุการรับประกัน (ช/ญ เบี้ยเดียวกัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
15-34 1,015 2,284 3,553
35-39 1,124 2,526 3,929
40-44 1,510 3,396 5,283
45-49 1,875 4,218 6,561
50-54 3,057 6,877 10,697
55-59 3,959 8,908 13,855
60-65 (กรณีต่ออายุ) 5,421 12,195 18,969