ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล “สบายเป๋า”

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง IPD IPD+OPD
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย (รวมข้อ 1.1 - 1.5) 50,000 100,000 200,000 50,000 100,000 200,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
1.1.1ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 3,000
1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,500 4,000 6,000 2,500 4,000 6,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
1.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) - - - 500 800 1,000
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
(รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายและ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
(ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
6-10 4,950 6,500 8,250 7,120 9,490 11,550
11-19 3,200 4,540 5,880 4,950 6,810 8,870
20-30 3,820 5,370 7,020 5,780 8,150 10,210
31-40 4,750 6,290 7,940 6,910 9,280 11,240
41-50 6,190 8,250 10,830 8,560 11,450 14,230
51-60 7,430 10,000 13,100 10,310 13,610 17,020
61-70 10,520 14,130 18,360 14,330 18,770 23,200