เงื่อนไขการรับประกันภัย

ท่านจะได้รับ P.A. Medical Card
  1. อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
  2. อายุรถจักรยาน 1-3 ปี
  3. อาชีพไม่รับประกันอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานส่งเอกสาร / คนขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง / พนักงานขับรถรับจ้างทั่วไป หรือรถโดยสารประจำทาง, รถแท็กซี่ / คนงานก่อสร้าง / กรรมกร / ลูกเรือ / ชาวประมง


เอกสารที่ใช้ในการขอทำประกันภัย

  1. ใบคำขอเอาประกันภัย
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. ภาพถ่ายรถจักรยานเต็มคัน (ด้านใด ด้านหนึ่ง)
  4. ใบเสร็จที่แสดงราคาซื้อจักรยาน (ราคาสินค้าใหม่)
  5. ใบเสร็จแสดงราคาของตกแต่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)


หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย