ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
ไฟไหม้ ตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ฟ้าผ่า
ระเบิด
ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยวดยานพาหนะ
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ภัยจากอากาศยาน
ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ/ไต้ฝุ่น/มรสุม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ/ลูกเห็บ) ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
น้ำท่วม ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า จนทำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000  บาท
ภัยต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ไม่เกิน 20,000 บาท
ภัยโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไม่เกิน 50,000 บาท
การโจรกรรม ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์
  1. ทรัพย์สิน: ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 100,000บาท
  2. อาคาร: ไม่เกิน 20,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย   สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้เอาประกันภัยและ/หรือบุคคลในครอบครัว ผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและบุตร 200,000 บาท ต่อคน สูงสุด 4 คน


ตารางเบี้ยประกันภัย เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง18

จำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย
500,000 1,600 2,000,000 4,900 3,500,000 7,700
600,000 1,800 2,100,000 5,100 3,600,000 7,900
700,000 2,000 2,200,000 5,300 3,700,000 8,100
800,000 2,100 2,300,000 5,500 3,800,000 8,200
900,000 2,400 2,400,000 5,600 3,900,000 8,400
1,000,000 2,500 2,500,000 5,800 4,000,000 8,600
1,100,000 2,700 2,600,000 6,000 4,500,000 9,500
1,200,000 3,000 2,700,000 6,200 5,000,000 10,400
1,300,000 3,200 2,800,000 6,400 5,500,000 11,200
1,400,000 3,500 2,900,000 6,600 6,000,000 11,900
1,500,000 3,700 3,000,000 6,800 6,500,000 12,700
1,600,000 3,900 3,100,000 6,900 7,000,000 13,500
1,700,000 4,200 3,200,000 7,100 8,000,000 15,100
1,800,000 4,400 3,300,000 7,300 9,000,000 16,700
1,900,000 4,700 3,400,000 7,500 10,000,000 18,200
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรเเสตมป์ (บาท)

หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย