ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ตารางความคุ้มครองแบบที่ 1 : รับประกันภัยแบบมีไม่มีไมโครชิพ

ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 5,000 5,000 5,000 -
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 20,000 10,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
2,000
สูงสุด 10,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
2,000
สูงสุด 10,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก(ต่อครั้งต่อปี) 20,000 15,000 10,000 10,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 5,000 3,000 2,000 -
การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน (สูงสุดต่อปี) 500 - -
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 5,000 3,000 2,000 2,000
การฝังไมโครชิพ (50%ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท) (เฉพาะแผนที่ฝังไมโครชิพ) - - - -
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) อายุ 3 เดือน - 7 ปี 13,200 8,900 5,600 3,200


ตารางความคุ้มครองแบบที่ 2 : รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ

ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 5,000 5,000 5,000 -
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 20,000 10,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
2,000
สูงสุด 10,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
2,000
สูงสุด 10,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก(ต่อครั้งต่อปี) 20,000 15,000 10,000 10,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 5,000 3,000 2,000 -
การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน (สูงสุดต่อปี) 500 - -
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 5,000 3,000 2,000 2,000
การฝังไมโครชิพ (50%ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท) (เฉพาะแผนที่ฝังไมโครชิพ) 250 250 250 250
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) อายุ 3 เดือน - 7 ปี 12,000 8,100 5,200 3,000