เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขพิเศษ

จะต้องมีการประกันอัคคีภัย หรือประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กับบริษัทฯ ก่อน จึงจะสามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ นอกจากมีการซื้อเพิ่มเติม
 2. ภัยสงคราม ก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตรังสี การเผาทรัพย์สินของ เจ้าพนักงาน
 3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ หรือการงดเว้นสิ่งที่พึงกระทำโดยผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกสัญญาเช่าเอง
 5. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซมต่อเติมรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างของผู้เอาประกันภัย เป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง


ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 1. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เช่า
 2. สถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้ประกอบการ
 3. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายใน ระยะห่างจาก สิ่งปลูกสร้างอื่น
 4. เอกสารการประเมินราคาของธนาคาร (ในกรณีมีวงเงินกู้กับธนาคาร)
 5. สัญญาเช่า
 6. สัญญาที่ระบุเงินค่ามัดจำ หรือเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง


หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย