เงื่อนไขการรับประกันภัย

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. ความเสียหายจากการชำรุด เสียหาย ขัดข้อง ของระบบกลไก หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
 2. ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย หรือจากกรรมวิธีในการทำความสะอาด
 3. ปฏิกิริยาของแสงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
 4. การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะแตกหักง่ายซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย หรือการลักทรัพย์
 5. สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการ เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง
 6. การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การปกครองโดยทหาร
 7. การก่อการร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรง เพื่อผลทางการเมืองและรวมถึงการใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชน ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับกรณีความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย
 8. อาวุธนิวเคลียร์
 9. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี


ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
 2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทุนประกันภัย กรณีที่มีการผลิต ขอข้อมูลกระบวนการผลิตด้วย
 3. สถานที่ตั้งหรือบริเวณที่ใช้งานของทรัพย์สินนั้น
 4. ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
 5. ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 6. ลักษณะการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เช่น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ


หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย