ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกันความคุ้มครอง Classic Silver Platinum
1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
คุ้มครอง 100% สำหรับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก (ต่อครั้งต่อโรค) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และค่าห้องผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง การบริการรถพยาบาล เป็นต้น 100,000 300,000 500,000
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 20,000 20,000 20,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (รวมสูงสุดต่อวัน) 2,000 4,000 4,000
2 ) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
(อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม/ถูกทำร้ายร่างกายและขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 100,000 100,000ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจการทำประกัน


ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษี) (บาท)
Classic Silver Platinum
21-25 2,160 3,980 5,090
26-30 2,320 4,180 6,240
31-35 2,500 4,430 6,880
36-40 2,770 4,870 7,540
41-50 3,500 6,170 9,480
51-60 4,810 8,450 13,340ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. เงินชดเชยรายได้รายวันเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ชดเชยวันละ(สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง) 1,000 2,000 3,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
21-25 1,390 2,790 4,180
26-30 1,500 3,010 4,510
31-35 1,620 3,240 4,860
36-40 1,770 3,550 5,320
41-50 2,160 4,320 6,480
51-60 3,080 6,150 9,230
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 800 1,000 1,200
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
21-25 4,130 5,160 6,190
26-30 4,760 5,950 7,140
31-35 5,080 6,350 7,620
36-40 5,630 7,040 8,450
41-50 6,980 8,730 10,470
51-60 8,650 10,810 12,970