Document
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง ยกเว้น มะเร็งผิวหนัง ประเภท “เมลลาโนมา”) 250,000 500,000 1,000,000
2. โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด (รับเพิ่มจากผลประโยชน์ข้อ 1 ) 250,000 500,000 1,000,000
3.โรคมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่ “เมลลาโนมา” 50,000 100,000 200,000


อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัย
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
14(วัน)-5 ปี 1,450 2,890 5,780
6 – 15 ปี 1,600 3,100 5,930
16 – 30 ปี 1,860 3,300 6,040
31 – 35 ปี 2,070 3,720 6,190
36 – 40 ปี 2,580 4,540 8,250
41 – 45 ปี 3,510 5,470 11,350
46 – 50 ปี 4,230 8,250 15,470
51 – 55 ปี 5,570 11,350 21,650
56 – 60 ปี 7,530 15,470 28,870