ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ตุลาคม 2564

เมืองไทยประกันภัย ผ่านการรับรอง CAC ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าของประเทศ ได้ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certification of Anti Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ที่ผ่านมา เราได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจริยธรรมธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งยังนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น