กิจกรรมเพื่อสังคม

10 กรกฎาคม 2563

เมืองไทยประกันภัย มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล ภายใต้โครงการเมืองไทยไร้ขยะ


คุณประวิทย์จิมากร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบฮาร์ดดิสก์ใช้แล้ว แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณสกลอนันต์วณิชย์ชา ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปสู่การทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ภายใต้โครงการเมืองไทยไร้ขยะ

 

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีทำให้สามารถนำวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของขยะอิเล็กทรอนิกส์นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ (Waste to Resource) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) จึงนับเป็?นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและวิกฤตขยะล้นเมืองได้และยังจะส่งผลช่วยให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน