Compulsory Third Party Insurance (CTP)

Smile..... and feel comfortable every where, every time

Product request

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
645.21 บาท
(รถเก๋งส่วนบุคคล)

ค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
80,000 ต่อคน

ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต
ทุพพลภาพถาวร
500,000 บาท ต่อคน

ค่าสินไหมกรณี
สูญเสียอวัยวะ
100,000 บาท ต่อคน

พร้อมความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน 200 บาท ต่อวัน

Product question

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ขอคำแนะนำกรณีมีแต่ประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ
3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทฯ เอง หรือจะมอบอำนาจให้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น