เงื่อนไขการรับประกัน

  1. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 59 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์
  2. ประกันมะเร็งสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 600,000 (จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันโรคมะเร็งกับบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน)
  3. ข้อมูลในนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปเบื้องต้น ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้เท่านั้น