ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง ประเภท 1
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) (รหัส 110) 7 ที่นั่ง
1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต (บาท/คน) 1,000,000
ของบุคคลภายนอก(รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท/ครั้ง) 10,000,000
 1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง) 5,000,000
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
 2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน (บาท/ครั้ง) ตามทุนประกัน
 2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท) ตามทุนประกัน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท/คน) 100,000
 2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน) 100,000
 3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง) 300,000