ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง จำนวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาท/คน
ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท/คน
ค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ
  1. • เสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด 2 ข้าง หรือตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
  2. • สูญเสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด (สูญเสีย1 ข้าง)
  3. • กรณีหูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ ความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
  4. • กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว

  1. 300,000 บาท/คน
  2. 250,000 บาท/คน
  3. 250,000 บาท/คน

  4. 200,000 บาท/คน
ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท/ ไม่เกิน 20 วัน


ประเภทรถ เบี้ยประกัน
พ.ร.บ. รถเก๋งส่วนบุคคล 645.21 บาท
พ.ร.บ. รถปิกอัพส่วนบุคคล 967.28 บาท
พ.ร.บ. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 1,182.35 บาท