logo
EN TH
ฐานะทางการเงิน

บริการสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และ วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

1. ขั้นตอนการเรียกร้องการขอรับค่าสินไหมทดแทน

  1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อท่านทราบหรือพบความเสียหาย
  1.2 ให้ความร่วมมือในทุกกรณีทั้งทางด้านให้ จัดหา ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ตามที่สอบถาม รวมทั้งให้ ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อเข้ามาสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพความ สูญเสีย ความเสียหาย ประเมินความเสียหาย ฯลฯ
  1.3ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้คำแนะนำ
  1.4รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ
  1.5หากความเสียหายที่เกิดขึ้นสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น เช่น โจรกรรม  ให้รีบแจ้ง ความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที
  1.6 บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  1.7บริษัททำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน หากเหตุการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  1.8ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืน ( Recovery ) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย
การเข้าสำรวจความเสียหาย
• กรณีที่กรมธรรม์ไม่ให้ความคุ้มครอง และบริษัทได้ชี้แจงให้ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและยินยอมโดยที่ไม่ต้องให้เข้าสำรวจความเสียหาย
• กรณีที่ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทตกลงกันว่าไม่ต้องเข้าสำรวจความเสียหาย และลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ส่งเอกสารให้บริษัทเพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น

2. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15-30 วันทำการ หรือตามที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :ระยะเวลาดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 • ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้บริษัทสำหรับกรมธรรม์ที่เกิดวินาศภัยแล้ว
 • กรมธรรม์ไม่มีข้อตกลงว่าด้วย Claim Control Clause หรือ Claim Co-operation Clause
 • ต้องไม่มีการประกันภัยร่วม

3. เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1..สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ บุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ตามที่บริษัทร้องขอ
2.ใหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน)
3.หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
4.ใบเสร็จรับเงิน /ใบเสนอราคาซื้อขาย ซ่อมแซม ทรัพย์สิน
5.บันทึกประจำวัน
6.สำเนาโฉนดที่ดิน
7.สำเนาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.ภาพถ่ายความเสียหาย
9.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
เอกสารดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจมีจำนวนมากกว่าที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับ เช่น ลักษณะของความเสียหาย ประเภททรัพย์สินที่เอาประกันภัย/เสียหาย และกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการเรียกร้อง ฯลฯ
อนึ่ง เอกสารอาจมีลักษณะเฉพาะได้ เช่น การประกันภัยทางทะเล เอกสารที่ต้องใช้เช่น Invoice, B/L Packing List เป็นต้น

4. วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
 • ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  1. มาส่งด้วยตนเองที่บริษัท
  2. ส่งทางไปรษณีย์
  3. บุคคลที่บริษัทมอบหมาย
  4. ตามที่ตกลงกัน
 • สถานที่ส่ง
 •       ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
        บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน )
        252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 • ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
  1. มารับด้วยตนเอง
  2. จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์
  3. ตามที่ตกลงกัน