logo
EN TH
ฐานะทางการเงิน

บริการ

1. ขั้นตอนการการขอเอาประกันภัย 
กรณีผู้เอาประกันภัยติดต่อผ่านบริษัทโดยตรง

 1. ผู้เอาประกันภัยติดต่อบริษัท ผ่านทาง e-mail address: info@muangthaiinsurance.com
  หรือ Call Center ที่หมายเลข 1484 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอทำประกันภัย
 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท ส่งใบคำขอเอาประกันภัย และขอรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) ในการ
  พิจารณารับประกันภัย
 3. ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้คำแนะนำ
 4. บริษัทออกข้อเสนอประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย
 5. ผู้เอาประกันภัยพิจารณาข้อเสนอประกันภัย หากตกลงยอมรับเงื่อนไขประกันภัยตาม
  ข้อเสนอ ให้แจ้งยืนยันการทำประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
 6. ผู้เอาประกันภัยชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านช่องทางการชำระ
  เงินที่บริษัทได้กำหนดไว้
 7. บริษัทดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยและจัดส่งให้ผู้เอาประกันภัย
 8. ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัย หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ
  รายละเอียดไม่ตรงกับข้อเสนอที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อผ่านทาง e-mail address:
  info@muangthaiinsurance.com หรือ Call Center ที่หมายเลข 1484 เพื่อขอแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยติดต่อโดยซื้อประกันออนไลน์ผ่าน website ของบริษัท (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์)

 1. ผู้เอาประกันภัยติดต่อบริษัท ผ่านทาง http://www.muangthaiinsurance.com/ 
 2. ผ่านทางเมนู "ผลิตภัณฑ์ของเรา" และเข้าไปที่เมนู "ซื้อประกันออนไลน์"
 3. ผู้เอาประกันภัยศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์บน website หากสนใจผลิตภัณฑ์ใด ให้
  คลิกเข้าไปในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในใบคำขอเอาประกันภัยออนไลน์
  ให้ครบถ้วน และคลิก "สั่งซื้อประกันภัย"
 4. หากผู้เอาประกันภัยมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะซื้อประกันออนไลน์ 
  ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อมายังบริษัท ผ่านทาง e-mail address:
  info@muangthaiinsurance.com หรือ Call Center ที่หมายเลข 1484 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 5. ผู้เอาประกันภัยชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านช่องทางการชำระ
  เงินที่บริษัทได้กำหนดไว้
 6. บริษัทดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยและจัดส่งให้ผู้เอาประกันภัย
 7. ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัย หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ
  รายละเอียดไม่ตรงกับข้อเสนอที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อผ่านทาง e-mail address:
  info@muangthaiinsurance.com หรือ Call Center ที่หมายเลข 1484 เพื่อขอแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยติดต่อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย

 1. ผู้เอาประกันภัยติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสอบถาม
  รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่วางจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
 2. หากผู้เอาประกันภัยตัดสินใจที่จะทำประกันภัย ให้กรอกข้อมูลลงในใบคำขอเอาประกันภัย และชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทย
 3. บริษัทดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยและจัดส่งให้ผู้เอาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัย หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือรายละเอียดไม่ตรงกับข้อเสนอที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อผ่านทาง address: info@muangthaiinsurance.com หรือ Call Center ที่หมายเลข 1484 เพื่อขอแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยติดต่อผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยติดต่อผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัย
 2. ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย จัดส่งใบคำขอเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยและขอรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) ในการพิจารณารับประกันภัย
 3. ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลลงในใบคำขอเอาประกันภัยและส่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
 4. บริษัทออกข้อเสนอประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย ผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
 5. ผู้เอาประกันภัยพิจารณาข้อเสนอประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยตกลงยอมรับเงื่อนไขประกันภัยตามข้อเสนอ ให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งยืนยันการทำประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
 6. ผู้เอาประกันภัยชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย หรือผ่านช่องทางการชำระเงินที่บริษัทได้กำหนดไว้
 7. บริษัทดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
 8. ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัย หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือรายละเอียดไม่ตรงกับข้อเสนอที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

2. ระยะเวลาในการขอเอาประกันภัย

 1. ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยสอบถามข้อมูลทั่วไป บริษัทจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
 2. ระยะเวลาในการออกข้อเสนอ บริษัทจะดำเนินการออกข้อเสนอภายใน 1 – 15 วันทำการ
  นับจากวันที่บริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยและข้อมูลประกอบการพิจารณารับ
  ประกันภัยอย่างครบถ้วน จากผู้เอาประกันภัยโดยตรง หรือ จากตัวแทน/นายหน้าประกัน
  วินาศภัย ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประเภทของการ
  ประกันภัย ทุนประกันภัย และลักษณะของธุรกิจที่เอาประกันภัย เป็นต้น
 3. ระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย
  ภายใน 3 - 15 วันทำการ นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  และบริษัทได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการประกอบการออกกรมธรรม์อย่างครบถ้วน สำหรับบาง
  ประเภทกรมธรรม์เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าเบี้ย
  ประกันภัยก่อน บริษัทจึงจะสามารถออกกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยได้

3. เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย

 • ใบคำขอเอาประกันภัย
 • การประกันภัยทรัพย์สิน
 • ข้อมูลตามใบคำขอเอาประกันภัยทรัพย์สิน
 • แผนผังสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 • รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือ รายละเอียดลักษณะสิ่งปลูกสร้าง
 • การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย แผนการฝึกซ้อมหนีไฟ แผนการบริหาร
  ความเสี่ยงภัย มาตรการการป้องกันภัยหรือรักษาความปลอดภัย (สำหรับลูกค้าองค์กร)
 • รายงานสำรวจภัย (Survey Report) (ถ้ามี)
 • ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา
 • การประกันภัยวิศวกรรม
 • ข้อมูลตามใบคำขอเอาประกันภัย
 • แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักร, รายละเอียดทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • รายงานสำรวจภัย (Survey Report) (ถ้ามี)
 • ตาราง หรือแผนผังการทำงาน
 • รายงานสำรวจภัย (Survey Report) (ถ้ามี)
 • ประวัติ และสถิติความเสียหายที่ผ่านมาของผู้รับเหมา
 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ข้อมูลตามใบคำขอเอาประกันภัย
 • Invoice หรือใบส่งของ ที่แสดงรายละเอียดสินค้าที่เอาประกันภัย
 • Letter of Credit กรณีส่งออกสินค้า
 • Bill of Lading, Airway Bill
 • การประกันภัยตัวเรือ
 • ข้อมูลตามใบคำขอเอาประกันภัย
 • ใบจดทะเบียนเรือ
 • ใบอนุญาตใช้เรือ
 • Ship Particular
 • ใบประเมินราคาทรัพย์สิน
 • รูปภาพ (ถ้ามี)
 • การประกันภัยตัวเรือ
 • ข้อมูลตามใบคำขอเอาประกันภัย
 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (สำหรับลูกค้าองค์กร)
 • ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 • ประเภทธุรกิจ
 • ความคุ้มครองและทุนประกันภัยที่ต้องการ
 • จำนวนพนักงานที่จะขอเอาประกันภัย โดยแยกเป็นกลุ่มและจำนวนตามหน้าที่ เช่น พนักงานประจำสำนักงานพนักงานที่ต้องออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่, ช่าง, ผู้ที่ทำงาน
  เกี่ยวกับเครื่องจักร ฯลฯ
 • ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมา
 • การประกันภัยสุขภาพ
 • ข้อมูลตามใบคำขอเอาประกันภัย
 • การประกันภัยสุขภาพ (สำหรับลูกค้าองค์กร)
 • - ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 • ประเภทธุรกิจ
 • แผนประกันภัยที่ต้องการ (OPD, IPD, ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 • จำนวนพนักงานที่จะขอเอาประกันภัย โดยแยกตามเพศ หญิง-ชาย, อายุต่ำสุด-สูงสุด, อายุเฉลี่ย
 • จำนวนพนักงานที่จะขอเอาประกันภัย โดยแยกเป็นกลุ่มและจำนวนตามหน้าที่ เช่น พนักงานประจำสำนักงาน
 • พนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่, ช่าง, ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ฯลฯ
 • ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมา
 • กรณีมีพนักงานเป็นคนต่างด้าว ต้องใช้หนังสือเดินทาง Work Permit หรือใบสำคัญ
  ประจำตัวคนต่างด้าวประกอบการพิจารณารับประกันภัย

4.วิธีการในการขอเอาประกันภัย

 1. ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยสอบถามข้อมูลทั่วไป บริษัทจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
  • Website ของบริษัท
  • สำนักงานใหญ่หรือสาขาย่อยของบริษัท
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  • ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
 2. ผู้ที่สนใจทำประกันภัยกรอกข้อมูลลงในใบคำขอเอาประกันภัย และเตรียมข้อมูลเพื่อ
  ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก
  เวปไซต์ http://www.muangthaiinsurance.com
 3. บริษัทออกข้อเสนอเอาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางการชำระเงิน
 5. การจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยมารับกรมธรรม์ด้วยตนเองที่บริษัท
  • ผู้เอาประกันภัยรับกรมธรรม์ผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
  • บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์
 6. ผู้เอาประกันภัยตรวจเช็คข้อมูลในกรมธรรม์ หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ
  รายละเอียดไม่ตรงกับข้อเสนอที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อผ่านทาง
  address:info@muangthaiinsurance.comหรือ Call Center ที่หมายเลข 1484 หรือ
  ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยของท่าน เพื่อขอแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย