logo
EN TH
สำหรับประกันภัยทั่วไป

บริการสินไหมประกันภัยรถยนต์บริการสินไหมประกันภัยรถยนต์ โทรแจ้งอุบัติเหตุหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลข 1484 บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที และระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย โปรดปฏิบัติดังนี้ (หากสามารถปฏิบัติได้)

• กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก
1. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
2. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
3.หากคู่กรณียอมรับผิด ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดสั้นๆให้ก่อน แล้วแยกเข้าข้างทางเพื่อรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย
4.หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ยังไม่ให้แยกจากจุดเกิดเหตุ รอจนกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะเดินทางไปถึง หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแผนที่เกิดเหตุ
5.ไม่รับข้อเสนอชดใช้ใดๆจากคู่กรณีหากไม่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
6.เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
7.ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ
หมายเหตุ : กรณีท่านทำประกันภัยประเภท 2 , 3 ( คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก ) บริษัทฯ อาจส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการท่าน ส่วนการติดตามและเรียกร้องค่าเสียหายท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินดำเนินการเอง

• กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด
1.หากท่านยอมรับผิดท่านสามารถนำรถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
2.ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี ควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึงและให้คำแนะนำท่าน
3.เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
4.ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ
หมายเหตุ : หากเรื่องถึงสถานีตำรวจ และพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้ขับขี่รถประกันมีความผิดขับรถโดยประมาทฯ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งโดยเจรจากับผู้เสียหายแทนท่านและ ประกันตัวท่านหากพนักงานสอบสวนแจ้งมา

• กรณีไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด
1.อย่านำรถออกจากจุดเกิดเหตุ (นอกจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สั่ง)
2.จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
3.จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
4.เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย)ให้แก่ท่าน
5.ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุและบริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้ท่าน

เมื่อท่านต้องการจัดซ่อมรถให้ท่านโทรแจ้งอุบัติเหตุและขอคำแนะนำได้ที่หมายเลข 1484 โดยท่านสามารถเลือกดำเนินการดังนี้

1.นำรถไปทำเคลมได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศและจัดซ่อมเลย
2.แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบและทำเคลมให้ท่านตามสถานที่นัดหมายที่ท่านสะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯออกใบเคลมให้ท่านไปติดต่อซ่อมภายหลัง
3.ท่านสามารถนำรถไปติดต่อทำเคลมที่บริษัทฯได้ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยทั่วประเทศ

ขอให้ท่านนำรถไปประเมินราคากับอู่ที่ท่านต้องการจัดซ่อม แล้วนำใบเคลมและใบเสนอราคาติดต่อบริษัทฯเพื่อตกลงราคาก่อนจัดซ่อม ทั้งนี้ท่านอาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อนแล้วนำเอกสารตั้งเบิกคืนจากบริษัทฯ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1.นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
2.โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ
3.การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทฯ เอง หรือจะมอบอำนาจให้สถาน พยาบาล/โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
4.ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
5.ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
6.ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

• ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)
1.ใบเคลม
2.บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม
3.ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
4.สำเนาทะเบียนรถ
5.นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน ( ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม )
6.สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
7.สำเนาบัตรประชาชน
8.กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง รับเงินได้ภายใน 15 วัน

• ค่าเสียหายของรถคู่กรณี หรือค่าเสียหายของทรัพย์สิน
1.ใบเคลม
2.ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย
3.สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
4.สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
7.กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

• กรณีบาดเจ็บ
1.สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
2.ใบเคลม (ถ้ามี)
3.บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
4.ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
5.ใบรับรองแพทย์
6.บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน
7.สำเนาบัตรประชาชน
8.สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
9.หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
10.กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

• กรณีเสียชีวิต
1.สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
2.ใบเคลม (ถ้ามี)
3.บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
4.สำเนาใบมรณบัตร
5.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
6.ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)
7.ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ
8.เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ
9.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
10.หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
11.กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน