logo
EN TH
Index
สิทธิประโยชน์

สมัครรับข่าวสาร

ข้อมูลผู้รับข่าวสาร
* ชื่อ - สกุล (ไทย)
* *
เพศ
ชาย หญิง
ลูกค้าเมืองไทยประกันภัย
ใช่ ไม่
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน)
(มือถือ)*
ช่องทางการติดต่อที่สะดวก
(เลือกได้มากกว่า 1)
อีเมล์ SMS
"ข้าพเจ้า ยินดีให้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และหรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมข่าวสาร  และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ให้แก่ข้าพเจ้าได้"
ยอมรับ ไม่ยอมรับ