logo
EN TH
ประกันเดินทาง ต่างประเทศ : เมืองไทย Enjoy Travel

ประกันเดินทาง ต่างประเทศ : เมืองไทย Enjoy Travel

ทุกวันนี้การเดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก เป็นไปได้ง่ายขึ้น และเป็นเรื่องปกติสำหรับการเดินทางไปยังอีกซีกโลก แต่หากการเดินทางของท่านเกิดสะดุดลงด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง ท่านจำเป็นต้องมองหาประกันภัยที่ท่านไว้ใจได้เพื่อช่วยดูแล เมืองไทยประกันภัย ขอเสนอแผนประกันภัย เมืองไทย Enjoy Travel ที่ท่านสามารถมอบความไว้วางใจให้เราดูแลในทุกที่ๆท่านเดินทางไป ช่วยให้หมดปัญหากวนใจเรื่องภาระค่าใช้จ่าย
 
สำหรับ เมืองไทย Enjoy Travel “ไม่มีที่ใด ไกลเกินคุ้มครอง”


เป็นแผนประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองการเดินทางไปยังต่างประเทศ ทั่วโลก
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นความคุ้มครองในบางประเทศที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง 1 ครั้ง ผลประโยชน์ (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,000,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1,000,000 2,000,000
3. การบอกเลิกการเดินทาง 15,000 30,000
4. การลดจำนวนวันเดินทาง 15,000 30,000
5. การจี้โดยสลัดอากาศ 20,000
(2,000 บาท/12 ชั่วโมง)
40,000
(2,000 บาท/12 ชั่วโมง)
6. การล่าช้าของการเดินทาง 6,000 12,000
7. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 12,500 25,000
8. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 7,500 15,000
9. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 750,000 1,500,000
10. บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง    
• บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/
ส่งกลับประเทศไทย
30,000,000
• บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล พร้อมให้บริการ
(ไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในข้อ 2.)
• บริการข้อมูล/คำแนะนำในการเดินทาง พร้อมให้บริการ
ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยเพื่อนำกรมธรรม์ไปเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่ากับสถานฑูตต้องทำประกันแบบที่ 2
     
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2
1-4 วัน 455 710
5–6 วัน 610 1,020
7–8 วัน 710 1,225
9-10 วัน 760 1,330
11-14 วัน 865 1,535
15-21 วัน 1,020 1,845
22-31 วัน 1,225 2,255
32-60 วัน 1,640 3,080
61-90 วัน 2,050 3,905
1 ปี 6,120 11,285
     

หมายเหตุ : เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 1. ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง
 2. ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-70 ปี
 3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 4. สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
 5. ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี
 6. ไม่รับประกันภัยการเดินทางไปยัง 22 ประเทศดังนี้
  • เกาหลีเหนือ – คิวบา – ซีเรีย – ซูดาน – บุรุนดี
  • ปากีสถาน – ปาเลสไตน์ – รวันดา – ลิเบีย
  • เลบานอน – ไลบีเรีย – อังโกลา – อัฟกานิสถาน
  • อาเซอร์ไบจัน – อิรัก – อิสราเอล – อิหร่าน – อีริเทียเรีย
  • อุสเบกิสถาน – เอธิโอเปีย – แอลจีเรีย – ไฮตี
ด้วยแผนประกันภัย เมืองไทย Enjoy Travel ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือในการเดินทางจาก Allianz Global Assistance ภายใต้การบริหารของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ที่มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทั่วโลก และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
 • บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
 • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือ เท้าและสายตา จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 2,000,000 บาทในแบบที่ 2
 2. ค่ารักษาพยาบาล
  ชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในระหว่างการเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 2,000,000 บาท ในแบบที่ 2
 3. การบอกเลิกการเดินทาง
  ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าเดินทางหรือค่าที่พักอันเนื่องมาจากการต้องบอกเลิกการเดินทาง
  ก่อนวันออกเดินทาง สาเหตุจากการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย มีการประท้วงหรือ นัดหยุดงาน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 30,000 บาท ในแบบที่ 2
 4. การลดจำนวนวันเดินทาง
  ชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ สาเหตุจากการต้องลดจำนวนวันเดินทางลงจากกำหนดการหลังจากที่ได้ออกเดินทางไปแล้ว เนื่องจากการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย มีการประท้วงหรือนัดหยุดงาน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 30,000 บาท ในแบบที่ 2
 5. การจี้โดยสลัดอากาศ
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นตัวประกันในเหตุการณ์จี้เครื่องบินระหว่างการเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมงติดต่อกัน บริษัทฯจะจ่ายเงินชดเชย สำหรับทุก 12 ชั่วโมง จำนวน 2,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 40,000 บาท ในแบบที่ 2
 6. การล่าช้าของการเดินทาง
  ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางถูกเลื่อนออกไปมากกว่า12 ชั่วโมงจากกำหนดการ สาเหตุจากสภาพอากาศเลวร้าย ยานพาหนะของผู้ขนส่งเกิดชำรุด หรือมีการประท้วง นัดหยุดงาน สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 12,000 บาท ในแบบที่ 2
 7. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
  คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายใน อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ในการขนส่งของผู้ขนส่งหรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม การถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือ ลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะในห้องพักที่ล็อกไว้ ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 25,000 บาท ในแบบที่ 2
 8. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเกินกว่า 12 ชั่วโมง หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าหรือ เครื่องแต่งตัวที่จำเป็นและเร่งด่วน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 15,000 บาท ในแบบที่ 2
 9. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  คุ้มครองความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย ในระหว่างการเดินทาง บริษัทฯ จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 1,500,000 บาท ในแบบที่ 2
 10. บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง
  Allianz Global Assistance ภายใต้การบริหารของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.จะให้การบริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือส่งกลับประเทศไทย ด้วยวงเงินสูงถึง 30,000,000 บาท รวมถึงการให้บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในกรณีที่โรงพยาบาลกำหนดนอกจากนั้นบริการข้อมูลคำแนะนำอื่นๆในการเดินทาง พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 
ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย  
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ เมืองไทย Enjoy Travel   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.