logo
EN TH
เมืองไทย Health Smile

เมืองไทย Health Smile

ยิ้มได้... เมื่อสุขภาพดีมีให้ซื้อ
เพราะสุขภาพที่ดี ไม่ได้มีกันทุกคน คุณจึงต้องมีหลักประกันที่มั่นใจ
ด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ “เมืองไทย Health Smile”
 
 
 • เริ่มต้นวันละประมาณ 10 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่สูงถึง 800,000 บาท
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง
  ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อน
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
ความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือเท้าและสายตา) หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 400,000
2.วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 800,000
วงเงินคุ้มครองต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเจ็บป่วย 1 โรค หรืออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่เกิน 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 200,000
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป* จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอกภายในเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ และรวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
นับจากวันรับการรักษาครั้งแรก
1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
อายุ (ปี) แบบที่1 แบบที่2 แบบที่3 แบบที่4 แบบที่5 แบบที่6
20-30 3,750 5,620 7,490 9,360 11,230 13,770
31-40 4,480 6,710 8,940 11,170 13,400 16,420
41-50 5,200 7,800 10,390 12,980 15,580 19,080
51-60 7,720 11,570 15,420 19,280 23,130 28,310
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท)            

หมายเหตุ *

 1. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่าบริการโลหิต,ค่าบริการรถพยาบาล,
  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เป็นต้น
 2. ความคุ้มครองข้างต้นไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยที่ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

หมายเหตุ *

 1. เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
 3. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น
 

พิเศษ ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
”ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” คุ้มครองทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ดังนี้

ความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
800 1,000 1,200 1,500 2,000
อายุ (ปี) แบบที่1 แบบที่2 แบบที่3 แบบท่4 แบบที่5
20-30 4,190 5,230 6,280 7,850 10,460
31-40 5,580 6,980 8,370 10,460 13,950
41-50 6,980 8,720 10,460 13,080 17,440
51-60 8,370 10,460 12,560 15,690 20,920
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท)          

หมายเหตุ :

 1. เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
 3. สามารถทำประกันภัย “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ในแบบประกันภัย
  ที่ไม่เกินแบบประกันภัย ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” ที่ขอทำประกัน บวกด้วย 1 เช่น หากขอทำประกันแบบที่ 3
  ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” จะสามารถทำประกันภัยใน “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ไม่เกินแบบที่ 4)
 4. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • ไม่มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ช่างปูน ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา
  ช่างซ่อมรถ พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ กรรมกร คนงาน ยาม หนุ่มโรงงาน
  สาวโรงงาน พนักงานติดตั้งเสาอากาศ เป็นต้น
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง
  เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ B,C โรคเอดส์ หรือ
  มีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหัวใจ
  มีอาการเจ็บหน้าอก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดอักเสบโรคพิษสุราเรื้อรังหรือ
  ถุงลมโป่งพอง
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย)

ข้อยกเว้นสำคัญ สำหรับแผนประกันภัยมาตรฐาน
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ที่เกิดจาก
 • การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่แล้วในช่วง 5 ปี ก่อนวันเริ่มคุ้มครองและ
  ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด
 • การเจ็บป่วยภายใน 30 วัน หลังจากวันแรกที่เริ่มคุ้มครอง
 • การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาอาการนอนกรน การรักษาที่ไม่ใช่
  ความจำเป็นทางการแพทย์
 • การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร แท้งบุตร
 • การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาการติดสุรา ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
หมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อยกเว้นอื่นๆ ได้ที่จุดขาย ตัวแทน นายหน้า หรือ Call Center 1484
ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย   
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆของประกันภัยแบบ เมืองไทย Health Smile   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.