logo
EN TH
เมืองไทย Smile Cancer

เมืองไทย Smile Cancer

 1. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดสูงสุดรวม 700,000 บาท
 2. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ทั้งระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย) เต็มทุนประกันภัย
  พิเศษ!! คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่ “เมลลาโนมา” 20 % ของทุนประกันภัย
 3. แผนความคุ้มครองประกันโรคมะเร็ง
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
โรคมะเร็งทุกระยะ รวมมะเร็งผิวหนังประเภท “เมลลาโนมา” 200,000 450,000 700,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลลาโนมา” 40,000 90,000 140,000
อายุ (ปี)
อายุการรับประกัน (ช/ญ เบี้ยเดียวกัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
15-34 1,015 2,284 3,553
35-39 1,124 2,526 3,929
40-44 1,510 3,396 5,283
45-49 1,875 4,218 6,561
50-54 3,057 6,877 10,697
55-59 3,959 8,908 13,855
60-65 (กรณีต่ออายุ) 5,421 12,195 18,969
       

ข้อยกเว้น

 1. โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นมะเร็งสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.
 2. กรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัย
 3. เป็นมะเร็งภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ประกันมะเร็งเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 15 – 59 ปี
 • บริษัทรับรองการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 65 ปี
 • ประกันมะเร็งสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 700,000
  (จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันโรคมะเร็งกับบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน)
 • ข้อมูลในนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปเบื้องต้น ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ
  จะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้เท่านั้น

 

 1. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ทั้งระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย)
  รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง ที่เรียกว่า “เมลลาโนมา” เต็มทุนประกันภัย
 2. คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น 20 % ของทุนประกันภัย

 

 1. ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง
ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย 
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ เมืองไทย Smile Cancer   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.