logo
EN TH
พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  ยิ้มได้...สบาย สบาย
ทำ พ.ร.บ. แบบออนไลน์ ง่าย และสะดวก รอรับกรมธรรม์ได้ที่บ้าน
 

 

ความคุ้มครอง จำนวนเงิน
1.ค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาท/คน
2.ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท/คน

3. ค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ

  >เสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด 2 ข้าง หรือตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป

  >สูญเสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด  (สูญเสีย1 ข้าง)

  >กรณีหูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์    จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด

  >กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว

 

300,000 บาท/คน

250,000 บาท/คน

250,000 บาท/คน

200,000 บาท/คน

4. ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท/ไม่เกิน 20 วัน
ประเภทรถ เบี้ยประกัน
พ.ร.บ. รถเก๋งส่วนบุคคล 645.21 บาท
พ.ร.บ. รถปิกอัพส่วนบุคคล 967.28 บาท
พ.ร.บ. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 1,182.35 บาท
   
** โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ

  ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2557

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 

ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้

 1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รักการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
 2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน ี้บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน (ก) ตาบอด
  (ข) หูหนวก
  (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
  (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
  (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
  (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
  (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
  (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
 3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน
 4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
 5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน

 ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย  

ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ ประกันภัยพ.ร.บ.   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.